0,1 rot, Osthofen `16 V97, K

0,1 rot, Osthofen `16 V97, K. Cleres